Nagrada za najbolji nau��no-istra��iva��ki rad na Univerzitetu u Beogradu dodeljena Debori Paveli