Sve��ani prijem novih studenata, petak, 1. oktobar