Sve��ani prijem novih studenata, OAS, generacija 2015